STRONA GŁÓWNA | REGULAMIN


Regulamin

Regulamin serwisu Esplorado.plI.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


Definicje stosowane w regulaminie:
•    Serwis – esplorado.pl (www.esplorado.pl) serwis internetowy świadczący e-usługę przeprowadzania badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych, którego właścicielem jest 4U Sp. z o.o.
•    4U - 4U Sp. z o.o  z siedzibą w Toruniu, ul. Odrodzenia 13/23, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000427640, NIP 9562300686, REGON 341307007 świadcząca usługi zgodnie z treścią niniejszego regulaminu
•     Administrator Serwisu - Użytkownik posiadający uprawnienia zarządzania treścią oraz publikacjami w serwisie www.esplorado.pl, dodawania, edycji, itp.
•    Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna (w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną występująca w Serwisie.
•    Konto – prowadzone dla Użytkownika zarejestrowanego pod unikalną nazwą (e-mail/login) Konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w serwisie
•    Gość – Użytkownik nieposiadający Konta w serwisie www.esplorado.pl
•    Cennik - wykaz opłat/abonamentów za korzystanie z serwisu.
•    Regulamin - niniejszy Regulamin dostępny pod adresem www.esplorado.pl, zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podlegający prawu polskiemu.
•    Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
•    Abonamenty – opłaty za korzystanie z serwisu dokonywane w momencie rejestracji lub przedłużające dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu wskazane w Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.


II.    PRAWA AUTORSKIE


1.    Wyłączne prawa autorskie do serwisu www.esplorado.pl należą do 4U Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu przy ul. Odrodzenia 13/23. Prawa autorskie związane z serwisem www.esplorado.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
2.     Serwis Esplorado.pl jest Bazą Danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako utwór.
3.    Umieszczane w serwisie www.esplorado.pl materiały, materiały dodatkowe, itp., w szczególności: zdjęcia, animacje, są chronione Prawem Autorskim, wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie jest prawnie zabronione i wymaga indywidualnej zgody 4U udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osobę upoważnioną do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.


III.    ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


1.    Podstawową usługą świadczoną przez Administratora serwisu na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu jest udostępnianie aplikacji internetowej Esplorado.pl - nowoczesnego  serwisu internetowego, za pośrednictwem  którego świadczona będzie e-usługa badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych.
2.    Administrator serwisu zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.


IV.    ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.ESPLORADO.PL


1.    Zabronione jest umieszczanie treści zakazanej polskim prawem.
2.    Użytkownicy odpowiadają za wszelkie publikowane przez siebie treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki, itp.), w tym ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zamieszczonymi przez siebie treściami (zarówno w opisach produktów, katalogach, sieciach, itp.). Użytkownicy zobowiązani są do uwolnienia 4U w pełnym zakresie od ewentualnej odpowiedzialności powstałej w wyniku zamieszczonym przez nich treści oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą:
a)    naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności zabronione jest:
o    propagowanie totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
o    publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, a także prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie ich małoletniemu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi;
o    pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
b)    zawierać danych osobowych osób trzecich – w szczególności ich adresów e-mail, numerów telefonów, a także wszelkich innych danych, na podstawie których można je zidentyfikować;
c)    realizować znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
d)    stanowić nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu art. 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206);
e)    naruszać przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230);
f)    naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności: prawa do prywatności, prawa do wizerunku, czci, dobrego imienia;
g)    obrażać uczuć innych, w tym w szczególności nie mogą mieć wulgarnego, obscenicznego, erotycznego lub pornograficznego charakteru
3.    Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną przez innych Użytkowników, a także zobowiązuje się do usunięcia takiej treści po zgłoszeniu. Użytkownicy odpowiadają osobiście za publikowane przez siebie treści i dane oraz ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zamieszczonymi przez siebie informacjami, danymi, tym samym 4U nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dodawane przez Użytkowników treści i danych w serwisie.
4.    Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek treści bez porozumienia z administratorem serwisu.
5.    Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Użytkownika w swoim profilu. Pozostałe dane poza Loginem i adresem e-mail Użytkownik uzupełnia na własną odpowiedzialność.
6.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
7.    Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania regulaminu bez informowania o tym Użytkowników, a także zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika  nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu.
8.    Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia niżej wymienionych wymagań technicznych, bez spełnienia których serwis może nie działać w pełni poprawnie:
a)    Minimalne wymagania dot. przeglądarki internetowej: Internet Explorer wersja 9 i wyższa, Chrome 20 i więcej, Firefox 20 i więcej
b)    Minimalne wymagania dot. rozmiaru ekranu: Ekran 1024×768
c)    Wymagane mechanizmy obsługi przeglądarki: Włączone JavaScript oraz Cookies.
9.    Jeżeli powyższe wymagania techniczne nie zostaną łącznie spełnione możliwe jest wystąpienie nieprawidłowości w działaniu serwisu, za które 4U nie ponosi odpowiedzialności, gdyż wynikają one z niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu.
10.    Serwis dostępny jest pod adresem  www.esplorado.pl.


V.    FUNKCJONALNOŚCI SERWISU


1.    Serwis umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
a)    elastycznego definiowania reguł poprawności danych w badaniach ankietowych,
b)    budowy scenariuszy przebiegu badania ankietowego w zależności od odpowiedzi udzielanych przez respondentów,
c)    elastycznego definiowania mechanizmów działania konkursów, dzięki którym będą wynagradzane ankietowane osoby,
d)    automatycznej konwersji badania ankietowego do technologii stosowanej na wybranym serwisie społecznościowym,
e)    udostępnienia tej samej ankiety pod innymi „skórkami" w wielu serwisach oraz rozpoznawanie ankietowanego respondenta w wielu serwisach z wykorzystaniem plików cookies,
f)    łączenia ankiet w kampanie,
g)    oceny efektywności kampanii ankietowej.
2.    Funkcjonalności udostępniane w ramach Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne zgodnie z Cennikiem.
3.    4U zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych funkcjonalności.
4.    4U zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych funkcjonalności serwisu po wygaśnięciu opłaconego abonamentu oraz do zgromadzonych wyników na koncie Użytkownika, jeżeli ich liczba przekracza ograniczenia wynikające z abonamentu, z którego korzysta Użytkownik.
5.    Płatności za płatne abonamenty dokonywane są przez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez serwis payu.pl.


VI.    ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI


1.    Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu) podczas rejestracji. Podanie nieprawidłowych danych przez klienta upoważnia 4U do anulowania wszelkich usług w trybie natychmiastowym, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.
2.    4U nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: braku ciągłości świadczenia usług, nieprawidłowego Użytkowania Kont, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Kont, niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta, kataklizmów, czy też działania czynników lub osób trzecich (np. awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci ISP lub GSM/DCS), bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym poniesionej przez właściciela Konta.
3.    4U nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania  serwisu www.esplorado.pl spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Systemu.
4.    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu www.esplorado.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie zaistniałego faktu Administratorowi Systemu. Reklamacje składa się w formie elektronicznej na adres esplorado@eslplorado.pl lub przez formularz zgłoszeniowy.


VII.    CENNIK


1.    Aby korzystać z serwisu Użytkownicy muszą wnieść opłatę zgodną z Cennikiem umieszczonym na stronie www serwisu.
2.    Rezygnacja z usług świadczonych przez 4U przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.


VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Użytkownik może zakończyć współpracę z esplorado.pl w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
2.    Esplorado.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, jeżeli Konto wykorzystywane jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności w przypadku:
o    działania na szkodę esplorado.pl,
o    działania na szkodę innych Użytkowników Internetu,
o    używania Konta do celów niezgodnych z polskim prawem.
3.   Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej.
4.   Dane teleadresowe – kontaktowe właściciela portalu esplorado.pl, tj. 4U Sp. z o.o.  adres rejestrowy ul. Odrodzenia 13/23, 87-100 Toruń, adres korespondencyjny ul. Odrodzenia 13 lok. 23, 87-100 Toruń, e-mail:  esplorado@esplorado.pl
5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie www.esplorado.pl.

 

 

 

Regulamin reklam serwisu Esplorado.plI.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i wyświetlania reklam banerowych (kampanii reklamowych) w serwisie www.esplorado.pl stworzonym i obsługiwanym przez spółkę spółka 4U Sp. z o.o  z siedzibą w Toruniu, ul. Odrodzenia 13/23, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000427640, NIP 9562300686, REGON 341307007.
2.    Kampania reklamowa sprzedawana jest według rozliczenia czasowego, tj. na określony czas.
3.    Format, miejsce oraz czas wyświetlania kampanii reklamowej każdorazowo wybierany jest przez reklamodawcę.
4.    Reklamodawcy korzystający z kampanii reklamowych w serwisie www.esplorado.pl wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu reklam w serwisie esplorado.pl oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.


II.    DEFINICJE


•    Serwis – esplorado.pl (www.esplorado.pl) serwis internetowy świadczący e-usługę badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych, którego właścicielem jest 4U Sp. z o.o.
•    4U - spółka 4U Sp. z o.o  z siedzibą w Toruniu, ul. Odrodzenia 13/23, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000427640, NIP 9562300686, REGON 341307007, świadcząca usługi zgodnie z treścią niniejszego regulaminu
•    Emisja – wyświetlanie banera reklamowego na serwisie www.esplorado.pl (realizacja kampanii reklamowej).
•    Baner reklamowy –  przekaz informacyjny i reklamowy umieszczony w wyznaczonych miejscach portalu esplorado.pl w odpowiednim formacie wykorzystujący elementy graficzne typu obrazki, animacje, zdjęcia, flashy, hasła, itp., przekierowujący po kliknięciu na stronę www reklamodawcy.
•    Reklamodawca – podmiot dokonujący zakupu reklamy bannerowej.
•    Gotowy materiał reklamowy  – materiał w plikach w formatach .jpg, .gif, .gif animowany, .flash, .html, w formie gotowej do wykorzystania jako reklama w serwisie.
•    Serwis – serwis internetowy esplorado.pl (www.esplorado.pl), o którym mowa w paragrafie II, pkt. 1.


III.    ZAMAWIANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI


1.    Zamówienia kampanii reklamowej dokonuje się za pośrednictwem serwisu www.esplorado.pl w zakładce „moje konto" – „reklamy". Wymagane są wcześniejsza rejestracja i zalogowanie do serwisu.
2.    Zakupu kampanii reklamowej może dokonać właściciel konta firmowego lub użytkownik o statusie reklamodawcy, posiadający aktywne konto w serwisie www.esplorado.pl  uzupełniając odpowiedni formularz, m.in. definiując nazwę banera reklamowego, miejsce jego wyświetlania, czas rozpoczęcia wyświetlania, okres wyświetlania oraz wprowadzając odpowiedni format pliku zawierającego baner reklamowy.
3.    Płatności za kampanię banerową dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności payu.pl. Płatność możliwa jest po zaakceptowaniu formatu i wizualizacji banera reklamowego przez administratora serwisu www.esplorado.pl.
4.    Tylko zamówienia potwierdzone, tj. zaakceptowane przez 4U, są wiążące.
5.    Dokonanie płatności za kampanię reklamową jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez 4U i uprawnia 4U do umieszczenia reklamy w serwisie www.esplorado.pl.
6.    Rozpoczęcie emisji reklamy możliwe jest po zaakceptowaniu reklamy banerowej przez 4U oraz dokonaniu płatności przez reklamodawcę.
7.    Rezygnacja z emisji kampanii reklamowej jest możliwa poprzez rezygnację pisemną, wysłaną za pośrednictwem tradycyjnej poczty na dane korespondencyjne 4U lub na adres e-mail marketing@esplorado.pl. Rezygnacja z opłaconej kampanii banerowej w żaden sposób nie upoważnia reklamodawcy do żądania zwrotu za dokonaną płatność.


IV.   REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1.    Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja przez administratora serwisu www.esplorado.pl załączonego materiału reklamowego oraz dokonanie płatności przez reklamodawcę.
2.    Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji kampanii reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania, reklamodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii reklamowej. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem.


V.    TREŚĆ, STYL I ZASADY PUBLIKACJI KAMPANII REKLAMOWYCH


1.    Reklamy banerowe nie powinny naśladować ani symulować elementów serwisu www.esplorado.pl, na którym będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Dopuszcza się wyjątki od tej reguły, jednak wymagają one każdorazowej zgody 4U.
2.    4U zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam słowami "reklama", "kreacja płatna", "sponsor", "link sponsorowany" lub równoznacznymi.
3.    4U nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
4.    Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie 4U w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
5.    4U zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.
6.    Akceptacja przez reklamodawcę zlecenia emisji jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec 4U, że emisja kampanii reklamowej nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez 4U jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
7.    4U zastrzega sobie prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji kampanii reklamowej w serwisie www.esplorado.pl również w wypadku, kiedy treść lub forma reklam jest sprzeczna z strategią biznesową czy marketingową 4U lub interesem portalu www.esplorado.pl.
8.    Niedozwolone jest używanie w reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem lub działa w sposób nietypowy, a w szczególności: niedozwolone jest używanie w reklamach podstawowych przycisków o treści systemowej jak: "Zamknij", "OK.", ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji;  przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywać funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stronę klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją, niedozwolona jest emisja reklam w formie komunikatów i ostrzeżeń systemowych oraz w formie imitującej element strony portalu.
9.    Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcje użytkownika.
10.    Reklama nie może zmieniać ani odczytywać plików cookies.
11.    Reklamodawca może pozyskiwać dane dotyczące użytkowników www.esplorado.pl podczas trwania kampanii i wykorzystywać je do własnych celów, przy czym każdorazowo musi uzyskać na to zgodę 4U, a w szczególności poinformować 4U: jakie dane będą pozyskiwane, do czego zostaną wykorzystane, jak długo będą przechowywane, czy i jakie podmioty trzecie będą miały dostęp do tych danych, w jakim zakresie i w jaki sposób będą mogły z nich korzystać. Przy czym reklamodawca gwarantuje, że żadne dane uzyskane w związku z prowadzeniem kampanii reklamowych w serwisie www.esplorado.pl będą wykorzystywane do innych celów, niż te do których zostały pozyskane.


VI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.  Reklamodawcy korzystający z kampanii reklamowych w serwisie www.esplorado.pl wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu serwisu www.esplorado.pl oraz w pełni go akceptują i zobowiązują się do jego przestrzegania.
2.   Zasady ogólne dotyczące korzystania z serwisu www.esplorado.pl zawarte są w Regulaminie serwisu www.esplorado.pl, co oznacza, iż niniejszy Regulamin jest kontynuacją Regulaminu serwisu i jego uszczegółowieniem w zakresie sprzedaży i publikacji kampanii reklamowych w serwisie.